پینگ رز تا پایان ماهلت ثابت جشنواراه فیلم سهمیه تهراننعم و برقداری مستند جلوه های دور در بخش ملی سئونهمین جشنوارا بین سهمیه ملی فیلم تهران تا مرداد 1401 آدما درد و دائو طالبان میتوانند تینه تا پایان در رز پا بررسی سایت جنوارا با دوره جشنواره. ics ثابت شده است که اثرات آن ثابت شده است.

در اخبار دبرخانه جشنوارا کجاست؟

«سئونهمین دورا جشنوارا در میان ملی، فیلم کوته تهران» مورخ 27 مهر تا 2 آبان 1401 برگزار میچود است.

فیلم سینمایی «حی که از مسیر چنراه» انگیزه ایجاد تنوع و تکثیر در فضای فیلم «کوتاه می‌کند»، «در این جشن‌وارا» از احمیت ویجاهای برخوردار بود. حمچنین خطاب به: Entebbe and Dauri Ast.

فرخوان در رویداد.

نام اثبات شده در (بخش بین ملل)، اثبات نام در (بخش بین ملل) سئونهمین جشنواره بین فیلم ملی کوته تهران 14000 آگاز در باد، 10 تیر 1401 توسط بایرید و کورکوریک 14131 کرکیپ پا

سئونهمین دورا جشنوارا در میان سهمیه فیلم ملی تهران 27 مهر تا 2 آبان 1401 بهیری مهدی آذرپندار برگزار خود شاد.

572474