چارچوب هماهنگی: بهران عراق رو به پایان است; نهستین آزمون را پشت سر گشتیمتعداد شیعیان در عراق با «چارچوب هماهنگ‌کننده» (چارچوب هماهنگی)، امروز (پرنگ‌شنبه، 29 سپتامبر) ص به‌عنوان برگزاری موفق نصات روز قصه پران پس از ماهه، رسانه باخمن.

«محمود الهیانی» در نقش رهبران، عضو ارشوب هماهنگی، ائتلاف فاتح الفتح: شما حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان، ائتلاف حاکمیت و چارچوپ هماهنگی را ایجاد کردید. کجا رفتی؟

ما اوزود: چارچوب هماهنگی همچنان با حضور جریان صدر تشکیل دولت جدید یا انتخاب شما انتخاب نخستوزیر با تایید سید مقتدی صدر.

Pod Roux توسط Payan Est را تماشا کنید. زیره رهبر غریان صدر باشکل دولتی که شهروندان، خدمات نظریات او، میکانند و با توافق یک حزب سیاسی، تشکیل یک چود، در مخالفت با کردها.

در همین راستا «قیس خزعلی» دیبرکل جانباز عصائب اهل الحق عراق با تأیید موجه بودن تشکیل دو دولت در بودجه.

سرحدات توریستی و خرابکارانایی که روز در ناحیه سبز بغداد و حومه آن سور گرافت راا به عنوان کرد قضاوت می کردند.

به عنوان سوی دگر، “فادی الشمری” در نقش رهبران غاریان حکمت ملی عراق به ریاست “سید عمار الحکیم” سرنوشت: ائتلاف اداره دولتی (اداره کشور)، در قانون نخستین نوموفک شاد. اخذ اعتبار NMIDHED.

ما یک پاسخ را تأیید می کنیم: “فوتوگو و تاماس سازنده، باهترین راه بری، حفظ، نگهداری و تعمیر مشکلات آست عراق”.

یک قصیده انتخاب کنید دیروز ص به عنوان گوش دوم وقفه با شواهد اعتراض حامیان جریان صدر، مجلس برگزار شاد و نایب رئیس انتخابات شاد. لوازم خانگی از موبایل و لوازم خانگی از مدل shadd. اما با تدابیر شدید امنیتی، سرنگم مخالفت کرد، میدان تحریر در گرفت، بغداد و تعطیلی کرندند و خانه های خود بازگستند او.

رز گزده ده نفرحمزمان با برگزاری اولین جلسه پارلمان لبنان پس از مدت آن، تجمع و تظاهرات کرندند و رفتن به برق دشت در منطقه سبز بغداد، در چارچوب کار مجلس پارلمان، جلسه مانه برگزاری مجلس شونده.

بخش سبز بغداد، ناحیه ای که به مرکز پایتخت عراق محدود می شود، دارای مراکز مهم دولتی مانند گاری جمهوری و نخستوزیری، مجلس، ادارات چند وزارتخانه و همچنین پیشترها در آزیت است.

بگاه، خبر بغداد امروز، امروزنوشت، نروهای آمنیاتی بن بست است، رپاز کرند، جمهوری و رودی، منطقه سبز نزدیک است و از برنامه رازی بازدید کرد.

میلادی طرفداران جریان صدر اعمال ساختمان پرلمان منه برگزاری جلسات آن شادند زیرا جریان صدر خواستار انتخابات زودهنگام دوباره انحلال پارلمان آست; خواستهای که تقریباً مانند جریان سیاسی عراق، بان همراهی نکراندند.

310310