چرا ورزش در مبارزه با اعتیاد بسیار مفید است


ورزش و آرامش

اکنون که ما رابطه شیمیایی بین ورزش منظم و شیوه ای که به کاهش علائم آن کمک می کند را در وهله اول درک می کنیم ، درک می کنیم ، مهم است که بررسی کنیم که چرا ورزش از منظر دیگری نیز برای بهبود بسیار مهم است. به مطالعات اپیدمیولوژیک (مطالعات برای شناسایی الگوهای سلامتی و وضعیت بیماری) نشان می دهد کسانی که در حال بهبودی هستند و به طور منظم ورزش می کنند کمتر در معرض عود بیماری هستند. نظریه های زیادی در مورد علت این امر وجود دارد ، اما اکثر محققان به این نتیجه می رسند که این به دلیل برخی مکانیسم های اصلی عمل است ، مانند:

• شرایط راحت را بدون مصرف مواد مخدر و الکل فراهم می کند

• خلق منفی را کاهش می دهد

• خودکارآمدی را افزایش می دهد

• جایگزین مثبتی برای نوشیدن ارائه می دهد

• مقابله با استرس را بهبود می بخشد

• میل به نوشیدن یا مصرف را کاهش می دهد