چلش جدید، میسکو; فرار روشا از سربازگیری / ایا بسیج عمی، پوتین، موفق، خدا بود؟


در این مورد 300 مهمات هزار سرباز و همچنین پیامی برای کردها در پاسخ به نقض این اطلاعات وجود دارد. در ایام کاشور، کردا و.

و I. T.we der Gzarshi Noshete Ast: پایه حکاکی شده توسط Yandex – یک سارویس، حک شده در اینترنت، روسی، رز جمعه، صفیه به طول 10 کیلومتر (شم مایل) در صفحه هر انتهای مرز جانبیل شدا. . پاد که برخی از مردم و وسیله حمل و نقل، خود را رها کردا و پیه راه راه اوتادند – در حمل رها کوشورشان در فوریا انجم دند، هامانتور که برخی از اوکراینی را آموختم.

در صورت ایراد در شهر بزرگ کاشور عبارت میسکو و خورشید پترزبورگ با دستگیری بشاز 1300 آخور به شدت آن.

استعاره 10

تلاش شده و اقدم خیل از جوان، رای فرار از کشور و نیفتادن به دام جنگ باوکراین بی استقلال وارییه، سیریسجمهوری، سیریس یمهوری، سیریسجمهوری، سیریسجمهوری، سیریسجمهوری، سیریسیمریسیمهوری، ریسجمهوری، ریسجمهوری، ریسجمهوری. ظاهراً چینین استعاره کارگر نوتادا و هر روز بار شمارش گوانان، آماکا، او تمایل به فرار از روسیه، هستند اوزوده، می چاود دارد.

بلیتای گران کیمیت بری فررا

کجاست حسرت پرواز علت تا دهها پورواز شدید بیرون آذه – با پلتهای که با قیاثای با ماشین مشترک فروختا میکند – مردان رئیس با هند ترکی استان آذربایجان و ربیانستان و هرگیستان می برد.

درهای 27 کوشور فدراسیون اروپا توسط roy ferarian six este

شهردار کوشوری اروبایی از پتراش سربازای فرخونده شادده به هادازی، کواز و. چهار کاشور پینگ کشور یکی از اعضای فدراسیون روسیه است که برای تونی، لیتوانیایی، استونیایی و هستان نز معنی می شود.

به محض تصمیم نهایی اتحادیه اروپا، با صدور محدود صدور ویسای شینگن، رضایت کردها توانستند درهای دسترسی به فرهام کانادا را باز و باز کنند.

فنلاند بهشت ​​سرپاز فراری سلام روسیه

آنها آکنون فنلاند بهشت ​​سرپاز فراری سلام روسیه سوئیچ شدت خیابان چار که تنها کوشور فدراسیون آروبا محاسبه من شد خانوز روشا را با ویزای شنگن مپترد. Sway در فنلاند، 1340 کیلومتر (830 مایل) با نهادهای اصلی که کردها را انتخاب می کنند، قرار دارد.

رسانه، کرد و ک، سرشماری فردی، باشو جمعه، روس، ورد، میکوند، منسوب و رز پیش از واقعه چمگیری، استفتاء محلی، افزیش کجاست، مطالعه، جمعه، هفتا، گذثه 107 .

موضوع بعثت نگرانی مردم، مقام یک فنلاندی کجاست؟ بور هیمین اساس وزیر امور خارجه فنلاند، فتها است دگر، هچچ، روسیه، مدارک گورداشری، نامی، پترد، جناب آنکه، مدارک، کارگردانی، دگری، بری، سفر عقاید او، شود.

هیجان جوآن راس از فرار از میانجیگری زلنسکی

زمان ازهر رئیس جمهور زوری اوکراین فرمان و ولادیمیر پوتین به بسیج 300 هزار نرو زاخار راحج 300 هزار نرو وروره راهروح رئیس جمهور. تحویل Dawtalbana اوکراین Shunde.

زلنسکی 24 سپتامبر (2 مهر) در یامی ویوی، جان بابازید. »

یا اوزود که سربازان راس که محل راین درند که دائو تالبانه است چون سنبل است که زیارتگاه برخورد خواهید است.

چلش جدید، میسکو;  فرار روشا از سربازگیری / ایا بسیج عمی، پوتین، موفق، خدا بود؟

نکوهیش فراریان

در مورد راوی و گروها-ای که گوانان روسیه تعلیق فرار از می کنند، مردم دگره که در کار را نکوهش کردا و فریان را سرزنش می کند.

رمضان قدیروف حاکم مملکت که مردم نسخه آخر «مایانده» کجا هستند.

یا کانال تلگرامی پخش کرد، سخنرانی که در آن روشایی که از جنین اکراین پرهیز کردند میکانندنوشت: «میداند شامیاک تاسو، خائن و شهروند دیجه دو پچ تو در تو».

بسم الله مه رصد شهروند شهروندان راس با حکم 300 مهمات هزار سرپز یعنی اگر نظر پوتینی خدمت سربازی واجب بسیجی و فرخونده شدید و اعتقاد چندانی به نام. از جن، نارندینند، دهردین و ترجدین، و ثقیل، ثالث، دهند، و وزن مه دهند، دوست دوست، و وزن آن، دوست ازکور است.

55 هزار سرباز

این برنامه بر روی برنامه Khater Farrar Hestend کار می کند. Anton Grashchenko، فعال سیاسی اوکراینی، Paish در 145، Danbal، کانادا، پخش شده، و ویدئو، به عنوان Barkhwant. این هزار، یک فرد مجروح است. خواهش من را بخر؟ نه؟ اعتراض کنید به دوئل کنید. فرار کنید و تسلیم اوکراین شوید. این زیندا، ماندن، شاما هیستند است.

برخی کاربران راس طرفدار جنگ اکراین نز پا انتشار تصاویر شایعه بزرگ در جوامع روستایی، حمایت، به عنوان بسیج، نیروها، برای دیدن آن، فقط ادوار تساویری، استرین نیزیه، از جمله ای مانند بی پی وی سندی. می گویند

4949