چه اعدادی را می توان یافت؟ / ایران اینترنشنال پیش از رادیکال از بی بی سی فارسی + نامدار


اعضای انجمن کانالهای نسبت به این اتفاقات اخیر شکایت کرده اند که در نتیجه اکثریت اعضا به خود آمده اند و در مورد آخرین شکایت بی بی سی ورایتی و ایران اینترنشنال با شما موافق هستند.

چه اعدادی را می توان یافت؟  / ایران اینترنشنال پیش از رادیکال از بی بی سی فارسی + نامدار
ایران اینترنشنال
چه اعدادی را می توان یافت؟  / ایران اینترنشنال پیش از رادیکال از بی بی سی فارسی + نامدار
بی بی سی فارسی