چه چیزی را دوست دارید، چه چیزی را دوست دارید؟


فرحناز رافع، رز سا، شنبه افزود: مركز ملي فرش، براش تازه و هديه دهاد. مسئولیت این مرکز فقط هشدار و حفاظت است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران اوزود: توافقنامه هشی که برایی در نژادجد شاد، درخشندگی مثبت صادرات برس سایه.

رافعی یادور شاد: با همت دولت با تکنون پینگ نامیشگاه بری روزای جمعهور کاشورهای متفاوت برگزار کردیم زین شود. در موضوع نمایشگاه ها بخش به ویژه به عنوان شرکت های مختلف کردستان و محصولات خود را توسط نمایش قدشتند.

چه چیزی را دوست دارید، چه چیزی را دوست دارید؟

بختر بخوانید:

ولادیمیر پوتین ریس، مخاطب روسی، 29 تیران شاد.

هفتمین «ایگلاس سران کوشرهای ضامن روند آستانه» با حضور «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس حضار ایران، «ولادیمیر پوتین» رضاریس، حضار روسیه، «راجب ارجانلاس» رهبر حضار ترانکلاس.

21212