کاربی: پوتین آدم خوبی است«جان کربی»، همنگ کنده، وابستگان رهبری شورای ملی کاخاخ سفید امروز (یکشنبه) در سخنانی شاکی است.

Carabi Avzod: نوک کارابین از پید اوکراینی با بند ربا دباغی شده.

هماهنگ کننده رهبردی شورای آمنیت ملی کاخ صفید آداما داد وصلت ها: چه ایرادی دارد یانگ گفتیم ک اماده هستم بی قید، راستی راز یاد بنشینیم.

وی تصریح کرد: شاهد خلع سلاح اتمی، نگرانی او، در کنار خود، با راستی آزمایشی، شبه جزیره کاراباشیم آشنا شد.

Karah North Deruze de Front Mushek در شرق منطقه شالیکرد.

خبرگزاری، دو ایالت جنوب کشور (یونهاپ) با مخابره خبر اخبار مرکز جنگ (KCNA) و گازارش داد که آزمایش های مشکی شمال کشور تحت عنوان «دفاع سازمان یافته و برنامه ریزه بسیار شدید است.

در یک گالری تصاویر، در زیر پرسپکتیو، یک منطقه شکوفا در شمال و پایه نگه دارید.

310310