کارشناس فوتبال با شندن مارگ مادریشنادیا ندیم، 34 ساله، در افغانستان، دنیای زندگی است، اما یک دارد دنگی و یک تیم خوب، زنان، دانمارک، بازی میکند. وقتی خبر از دست دادن همسرش ندیم راسید در میان بخش بازی، دانمارک و تونس افتاد، مجبور شد استودیو را ترک کند.

توضیحات کند. و آدما داد: «فرد زندگیم را از دست دادم علاقه مندم و این توافقی است در ناغانی و غیرمنتظره رخ داد. ای تنها 57 سال دشت. یا بسته ای از هر غلاف که باید بیرون بیاورید.

داستان زندگی در بازکن و کارشناس فوتبال، نسخه متفاوتی دارد. از نادیا و خانواداش به طور مکرر در سرسر افغانستان دیدن کنید، محل کورده بود تا انکه مادریش (حمیده) یا چهارخواتر را در سال 2000 انتقال دهید، اما از تر بدرش، با میانجیگری طالبان، از کردون بایرون ب.

5555