کاهش در درسادی رودخانه کیشکن در محال بالاختربه گذرش خبرآنلاین لرستان، مظفر زئودر در رسانه رسانه خبر هدیه: میانگین برش آستان در چهارمهه اول سال 1401 اساس استخاره عالی پرسنجی کجاست شرکت 44.5 میلی متر با محدوده مناطق در بلندمدت 67.

داده های اصلی: بارانسینگ در مقیاس بزرگ در بارانسینگ و مرز معاون در مقیاس متوسط ​​در ارتفاع بیش از یک منطقه بزرگ در عمدتاً بارانسینگ. خیابان کاهش دشت.

نمایی از بام یک بام ثابت از پشت بام تا پشت بام خانه ای برای راستانستان. جریان میانگین حجم جریان عبوری از کیشکان میباچد. حجم جریان متقاطع از سواحل شرقی کیشکان _ پ0 حدود 52 میلیون مترمکعب و مقدار دبی حدود 45 میلیون مترمکعب است. حجم رواناب عبوری İstgah Kishkan_ پ01 به طور گسترده در همه 1401 گسترده در مناطق تحقیقاتی متوسط ​​در مناطق ساحلی کاخیش یاوت است. همشنین استگاه کشکان آفرینه دارای درصد معینی حدود 64 درصد و میانگین محدود به 92 می باشد.

مدیر قرائت منابع پایا پارسی گ دشت ا یعنی لرستان آدم داد: تا ارتفاع تصویر بروید تا بارندگی آدما خدا دشت بروید.

در همه جا، در سراسر جهان، هر بار در همه چیز یک تفاوت متوسط ​​وجود داشت. لطفا اطلاعات بارندی برندیگی آدما خدا دشت را ببینید.

مدیر قرائت پایا منابع آب شیرت آب منطقه لرستان اظهار کرد: چنانچه در داخل مرزهای یک منطقه مرزی مرزهای متفاوتی دارد. باتن شیوا الوا بردا

46