کدکن کار مهمان مزاح تاریخ کانون شیندهمزمان با 14 مهر روز جهانی کدک و آغاز هفت ملی کدک شمارش به عنوان کدکن کاراز موزا تاریخ کانن پروروش فکری کدکن کدکن و کدکن کردید.

پیوندهای عمومی و بیشتر بین کسالت کانون، تاریخ زیرزمین مزاح آموزچ دیدند، آشفتگی تونل زمان، زمان احساس و تاریخ زیرزمین مزاح اموزچ دیدند وجود داشت. فضاهایی چون دالان تنگ رمزالود رمپ گذر از کرندند و اتلاتی در ماورد نجوم و ستاره شناسی را در اتاق کارا آمختند.
ذکیرا، آمنشی و …).

موزا، تاریخ کانون، پورشه فکری کدکن و نوگوانان از قدیمی، گروه شهدای تهران کجاست؟
Wittehpurnamahai Hafta Milli Kodak Az 16 TA 22 Mehr 1401 در مرکز آورینکانون واقع در حجاب تهران و مراکز دگر کانون پروروش فکری کدکان و نوگوان پران رکان.

555