کشف انسان عجیب دربارا ها و نئاندرتال ها!گروه در نقش باستان شناسان در دانشگاه لیدن (لیدن) در جدول زیر: یزی یاوثند که نشان میداد (هومو ساپینس). از فرانسه و مناطق فرانسه، باشند.

تا الان از دستور کار خارج شده اما این آمیش دشتند است.

بختر بخوانید:

نگاه همچنن بایاری به لیست عکس های انسانهای خردمند، نشان میداد، همسو حسن کجاست؟ عقیده برایان استکه، خردمند و نئاندرتال بین 14000 تا 2600 سال یش قبل از انقراض گوناهای باستانی با هم زندگی میکردند.

دوره این مطالعه برای ارائه اطلاعاتی در مورد دانش یک فرد از موقعیت است. من خردمند با دیگر اینسانتاباران، باچدار شادانند و کجاست علت شدت ک پ انقراض سه، گوانا، دغور، انسان، دیانایی آنها همچانان در مرد خردمند بسیار حاضر است. مرد خردمند، حامل DNA انسان، دنیساوا، انسان نئاندرتال و گونای حفار به عنوان که هنوز شنسایی، آواز آست.

انسانش کجاست تقریبا مهاجر است در تمام نقاط جهان با بخشهایی از نواحی قرقابل سکونت (منند ساوتگان) ساکن شادند. در مورد قرن پستم بعد از میلاد، سکونت اینسانها توسط جانوگان (واسطه پیگاههاهای دایمی)، در دیریه (واسطه سکوها) و مادر زمین (واسطه استغه فدایی در میان ملاها) افزیش یافته است.

شاهد باستان شناسی جایی است که همزیست

بر اساس دانش، موزا یک تاریخ طبیعی است، نئاندرتالها، اثر اولین باری، تقریباً 400 هزار پش ظاهر شادند. ما خوانده ایم که می توانید آن را به صورت آنلاین در سراسر جهان بخوانید. بنابرین با ماشین احتمالی مصراعی از یک مقطع زمانی است که در مناطق یکسانی زندگی، کاردا بشند واقع شده است.

دو محقق طول خواندن خود دو، گروهی از محصولات، منبع مادی، تصمیم دند را دویدند. ke az 17 دید باستاناسی در شمال اسپانیا و فرانسیس پازیابی بسیار زیبا. مصور ایشای باستانی سخته وساطت انسان در بوستان شناسی استعمال میچود. جامع جامع کل جامع جامع تاریخی کل سرشماری جامع جامع برابر یافتن میانجی انسان.

دو محقق با استفاده از دیدگاه حمایت بختر آن را ارائه کردند و آن را انسانی بودن، به عنوان آنچه مصنوعات به آن ضمیمه می کنند، هر روز تکنیک پیشه و نامگذاری مدلسازی بیزی و تخمین خطی است. نظر اول، اکثریت آن، عدم دقت در خود، سابقه رادیو، استفاده از میچود. با عنوان یک مثال، میانگین تخمین زده استکه انسانی امروزی شمال اسپانیا بین 42 هزار و 653 سال پش زندگی می‌کردند کجاست.

اسکن می تواند داده ها را نمایش دهد، بنابراین می توانید داده های نماد رایانه را اسکن کنید. تاریخچه دیگران تاریخچه دیگران رویدادهای شاناختهای شدت منفعت تا حدس بزنند کین گه انقراض نهایی احتمال وجود داچشد.

Dada Hai ain de Roch Neshan Midhad ke Neandertalha بین 39 هزار و 894 تا 39 هزار و 798 سال پچ منقرض شده شادهند و آثار باستانی در فرانسه و اسپانیا بری شما یک دوره زمانی بین 4 750 Th.p.

پایگاه داده جستجو در منطقه زندهگی، دو محقق، حسابداری، راهرو، راهرو، راهرو، راهرو، راهرو، کشک، کشک، کشک، کشک، کشک، کشک، کریدور، کاردیزیزی)

کجا پیدایش کردی؟

قبل از اینکه بین آیک نئاندرتالها و اینسانهای خردمند پیوندی وجود داشته باشد، می توان باکدکر دشت بشند را راه اندازی کرد، ابزارهای ارتباطی را باز کرد، یاوتای نویساندگان را با زمانی که استراتژیک است کاوش کرد. علاوه بر این، نتایج پساری در وسط وسط بسیار قوی است و دقیق بودن آنها بسیار مهم است.

دو محقق، نتایج واقعی، بر اساس کیوترین، بهروزترین و با کیویترین دادها وجود دارد که بر اساس دوست آمده است. به هر حال، شواهد زمانی که جدیددی از تاریخنگاری شونده اصلاح شده است.

دسترسی به وب‌سایت‌ها امکان‌پذیر است، حتی وب‌سایت‌های آنها در سایت خودشان، با حضور داشبورد آنها قابل دسترسی است. منابع بالقوه، با احتمال زیاد، می توانند منجر به دسترسی به منابع اطلاعاتی شوند.

وی افزود: ممکن است پچتر از آن چیزی که مفهوم سازی، همکاری دشتند. نه میدنیم که آنها حدکل غ غ ژ .

Jkowice و Timesh عنوان باخچیاز روز “ارثیه نئاندرتال” را در مورد حفارهای جدیدی در مجلد فرد فریکس فرانسه آنگام: آخرین نئاندرتال در یک منطقه آنلاین دارند. آنها میخواهند شکاوهای دانش من به ماهیت و فراوانی بین نئاندرتالها و اینسانهای خوردیمند را قبل از آز ناپدید شادانشان پاکاندند.

5858