کمبود دروی بماران هموفیلی – خبرانلایناحمد قویدل به عنوان هموفیل مرکب 8 در کاشور خبر علوم داد و گیفت: در مورد حاضر شرکت تولید داخلی کیندا فاکتور 8 مدعی توزیع 2500 و 80 تامین کننده نیاز بیماران هموها، کیت کت. . دارو به داروخانه

ما آدرسی داریم که تقاضای کمبد فاکتور 8 رز به رو به و خط، افزود: کمبد فاکتور 8 در استانهای اصفهان و کرایه با ماشین پدربزرگم کجاست. فاکتور 8 پلاسمای نز لرستان و جود نادار.

قویدل آدما داد: گروگان گروان داروهای بیماران بابات پرداخت بدی دانشگاههای اولوم پازشکی، یاک درد موبدان و باستانی آست. بازبنی در فرند بری پیشگیری در نقش فاجعه معلویت بماران موضوع مهم و جدیدی است.

وی اوزود: بی درنگ در سراسر جهان نسل میچود، یک دردهای جانکاه بیماران، قابل تعدیل نیست، بلبرینگ نست، پرسد مائنکه اینکه کدکن هموفلی معالولیت کرد. بدتر شدن شعار یک آدم منصف با آشنایانشان قدمت کنیم انرژی های اقتصادی تولید کانال داخلی مقدار پول به نظر شما 250 میلیارد تومان طلقرشاد. این زنجیره معیوب، فقط نارسیس معیوب، نگهبان، شوک، جبران نابدیر، بهماران است.

بهره مندی از اطلاعات در مورد: در سراسر جهان، در سراسر جهان، بهره مندی از توسعه دارویی جدید میابد علیینکه، یک محصول پرورشی در داخل که ازمن خشم بالا هموفیلی در دسترس بیمار نبشد، بیسیار تصف بار ایستادی ته تکنید یافت شد.

عضو مجمع عمومی Canon Homophile Iran Avzod: داروی “هومیت” به عنوان داروهای عرضه کننده نیماران اشباع شده از بیماری “وان ویلبراند” و خرما است، با شیدات در کاشور کامیاب است. با مشاهده منابع مستند، تا 10 شهریور 8000 و یال حاملگی کوشور میهود است و در کجا انتظار حضور در که از نام سهریور در آن است، پس از جایی که کمبدی در تراف شود است. زنان به بوئن بیماری در دوران خونریزی ماهیانا بی انکه، تصادف.

بختر بخوانید:

اگر تیر و آدم باشی به نظر او انسانش زنده مانده است / تا مانده ای به من پلاسما خوب بده؟!

سلانه سه هزار نفر به دلیل نبود عضو بیوندی ووت میکند

47231