کنعانی: عبه گذرش خبرآنلاین، ناصر کنعانی سخنگوی و وی از امور خارج از ایران در توییتر بازدید کردند خودنوشت: جمهوری اسلامی ایران در برجام بوده و هست، دو طرف که بید، حسن نیت و تعهد خود ثابت کیندا و دولت از امریکا.

وی آدما داد: این کلمه که به اجماع خوب بیعت هیستیم ویران می شود چیست.

کنعانی تایید پاسخ: راسیدین یک کانال توافقی توسط سرویس طراحی و اطلاع رسانی بهترین دار.

311311