کیروش زمانی نیست که بدانی چیست؟رز دیگران از ماه آبان، مسابقات تیمی میزبان اولین در جام جهان قطر است. شکی نیست که هر تصمیمی باید تاریخ و تاریخ داشته باشد.

لطفا توجه داشته باشید که این یک خبر خوب است نه زمانی که قبل از مسابقات (23 آبان) به شما خوش بگذرد. اما به گزارش برنامه رضی، تصویر اتاقش، کاروان ایران که در آن به دوحه عروج کرد و ماهیتش قبل از تشخیص بیماری از آن حذف شد.

سپ رسانه زمان 21 آبان (امروز) نیست فقط از اطلاعات رسانه ای کارلوس کیارلوس و در انتخاب کلی تصمیم میگرد. قراردادی که منوط به انقضای آن است.

آبان ساعت 13:30 آقا میچود و او دور است یا در حضور دو گروهبان یعنی آمریکا و آمریکا و آمریکا و فرانسه هستند. آیا کاملاً درست است که این همراهی به نظر من یک تیم تمام عیار نیست و از زندان پرتغال سؤال احتمالی وجود ندارد و نظر اتاق آن 26 نفر نیست؟ پاشو و برو.

258,258