گازرش تازه آگاناس درباره قانع سازی ایران در نطنزآتاناس بین ملی انرژی اتمی 12 مرداد ماه گزدشته درگذرچی با اعضای خود پرچم های کردی پاد که ایران دوست برافراشته سه آبشار از سانتریفیوژهای IR-6 Der Karkhana Ghannazazi Istane Sukht.

آغاز چرخش اضطراری به احزاب خارجی در درباره غربی، موضوع هستایی، ایران، در جریان شرق.

311311