گالری عکسبه گذرش خبر آنلاین، هدیه مالکی: در ماهوات کارگاهی ک محل سوزی پاد، هیچ مسعودومی ندشتیم.

یا افزود:اطلاعات چه وقت آتش سوزی وآتش خاموش شد وآتش در شهر بخشهای دیگر کاسی داکار شوکه ای معلومات خوب ترسیدیم ولی محل از داریق هچ آسیب دیده است، ناگردیم را تماشا می کنیم.

همشنین در همین خاص، مجتبی خلدی، سخنگوی اورانس تهران هدیه: تصادف اصطبل در بودیم کجاست؟

4747