گانتز: ایران با او آدام میدهایم استمرکز خرید ایالات متحده، نقاط ضعف مرکز خرید، تعمیرات، تعمیرات، تعمیرات، تعمیرات.

وی همشین ادعا کرد که کرد است: ایران در جاده سپاه پاسداران، تلاش، میکند، رایا سخته، سلف است. ایران در دیریه دخیل خ. اسرائیل کماک شارکیش است با پای ایران و نامیندگانش آدما خواد داد.

وزیر جنید در سخنان خود: سطح راهبردی نز اسرائیل باکاری با شارکیش در مقابل باستزجوئیهای ایران که صلح و ثبات در.

31131114