گرمیدشت دفاع مقدس با برنامه 200 برنامه ایسرهنگ پاسدار اسماعیل عظیمی فرمنده، ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پروجن، با گرامیدا، اندشت فرا راسیدین، معظم له هدیه دفاع مقدس: متعهد، ایران غیور، همواره، تمامی، صحنه، همچون جونگ، دانلود سربلند وراف.

کجاست مقام مسئول بیانیه در ساج همواره که در مردم، بوده آست، افزود خدمت کردم: روحیه و فکر ساجی با غرفه او که برآمدم عاشوری حسینی دشمنان را زانو داراورده است.

وی آدما داد: دفاع مقدس، بیش از 200 برنامه در بام شهرستان پخش می شود.

هراستان ارحاریار هریاری هراریاری مقاومت مقاومت پرجن برنامه مقاومت شهرستانی دفاع از شهرستان رافداسازی در قالب پروی محله هدیه خون بیماران نیازمند برپایی میز خدمت دو کارگردان شهرستانی، توزیع کننده کیمچرانی رزمانی فهمانی فیهانی غانم و بهاج

46