“یک دست و یک پا”: چگونه یک ایالت از بیماران در برابر دعاوی بیمارستانی محافظت می کند


ما سازمان ها را تشویق می کنیم تا مطالب ما را به صورت رایگان منتشر کنند. در اینجا چیزی است که ما می پرسیم:

شما باید ما را به عنوان ناشر اصلی با یک پیوند به وب سایت californiahealthline.org ما شناسایی کنید. در صورت امکان ، لطفاً نویسنده (های) اصلی و “California Healthline” را در خط زیر قرار دهید. لطفاً پیوندها را در داستان حفظ کنید.

توجه به این نکته ضروری است که همه چیز برای جمهوری در californiahealthline.org در دسترس نیست. اگر داستانی با برچسب “همه حقوق محفوظ است” باشد ، نمی توانیم اجازه انتشار مجدد آن مقاله را بدهیم.

آیا سوالی دارید؟ به ما اطلاع دهید.