یک ملیاردی، «شکوه هایلس» در تالار اصلی تاتار شهربه نام گازرش خبر گازری خبرآنلاین عمار هفتگی فروچ و تماشاگران نمایش های رسانه تالارهای.

نامش «شکوفه گیلاس» کارگردانی سید محمد مساوات ک از 30 تیر ماهی خدی در تالار اصلی با پاکت 579 مورد ارزیابی قرار گرفت و 120 هزار تومان، آقا کردا، رز جمعه، 28 مرداد، جمعاً 21 دستمزد (با احتساب نظرات ایشان عالی انجام شد، با آن بخوابید. ، کاهش خانه و ماهمان) و مزبانی از هزار و 59 همسان با فروش. و 37 میلیون و 340 هزار تومان دست پدا کارادا است.

نامش «آلاندا نازنین» به کوشش کارگردانی محمد برهمانی از روز 17 ترمه ماه در تالار چهارسو با ضافیت 133 نفر آغاز کردا تا امروز با مجموع 34 مزد (حساب عقایدش، بیان آنها، خوابیدن با آنها، کاهش فرولان) 4 هزار و 375.

نمايش “تاب” كارگرداني رويا كاكاخاني نز كا از 24 ترمه آگراي خو را در قشقايي با ظرفيت 96 نفر آگاز كردا بود اور فصل اول اگراهي خود (براساس محاسبات، دارا، باليت تمام بهايي و نعيم بها) هزارگر و 90 تما توسط فروشی معادل 61 میلیون و 313 هزار تومان دست پدا کرد.

نامش «جانور» ساخته کارگرانی کیانوش ایازی ک در نقش رز 21 مرداد در کارگاه نمایش بازارفیت 24 نفره و ارزش قبض 50 هزار تومان روی بشقاب خود می باشد که یک ظرف جمعاً 7 دستمزد می باشد.

نمایش «پایین گذر سقاخانه» کارگردانی رضا بهرامی هم کاه در نقش پست مرداد ماه در تماشاخانه سینگلج. با یک پاکت 236 نفر روایت صحنه رفتا است (با محاسبه آرای او قسم به آن خوابید با آن آسان کرد و ماهمان) با 8 نوبت آگرا و 656 تماشاگر فروشی 28 میلیون و 396 هزاران دست پدا کارداه است.

نامش گل نخود فرانگی کارگردانی حسین فدایی حسین هم کاه از رز 9 تر ماه باش گیت پالیت 30 هزار تومان در تالار روی صحنه ریفت تکنون مجموعا 30 دستمزد و 3 هزار نهضب بها و مهمان تکف 83 . توسط فروشی معادل 86 میلیون و 646 هزار تو من دست یافته است.

نمايش پنگوئن كارگرداني زيبا برجي فلاح نز كا از رز جمعه دهم ترمه آگراي خود را با رتبه 30 هزار تومان در تالار حنار روی صحنه، تکنون با مجموع 31 مزد، 3 هزار و 904 تمشاگر (با محاسبه نظر، گفتن، خوابیدن، کم کردن خانه و ماهمان) فروشی معادل 84 میلیون و 712 هزار تومان دست پی کارادا است.

55244