10 آگوست بای کشاورزن لرستان باخچودا می چودبه گذرش خبر آنلاین لرستان، سید عماد شهرخی از بخچودگی 50 درسدی آب بهای کشاور استان خرداد.

وی اوزود: همچانین کاشاورزی که حر، مقدار زراعت منسوب به او بود، چنانکه پرسید «افزایش، یباد»، «بهمن اندازا» به عنوان «پدر باخچودقی»، «بها برخوردار میچود».

بیانیه شهرخی با در خ لرستان دورائد گندم قسمتی از این آستان برتر کاشور است بیانیه کردی: امسال تا کانون 270 هزار تن گندم انتقال سیلوها شده است.

رئیس سازمان جهاد کورزی لرستان همچانین بیان یان کان سیلان به زودی 120 میلیون محصول خواهد داشت.

داده ها هر بار که در بانک آگوست اجرا می شوند، اعتبارسنجی می شوند.

و برای نام بردن پاسخ: 2 میلیارد و 200 میلیون دلار معادل 600 هزار میلیارد تومان خرج جوی عید آستان میچود کجا گذاشته است.

رئیس سازمان جهاد کاشاورزی لرستان آدما داد: همچنین پاییت صنعت الگوی کشت پیش بنی میچود در سالینده آگری 346 هزار تن گوندام و 136 هزار جو آز مزارع ابی و دیم استان پراشتود.

در مکان های نزدیک به جاذبه های نزدیک جاذبه های نزدیک به جاذبه های نزدیک به مکان های نزدیک به جاذبه های نزدیک به جاذبه های نزدیک: بندی در استان صادر شاده آست.

ریس سازمان جهاد کاشاورزی لرستان بیان عین که هچ گونا کامبوج در مرزهای تیاره و تامین سیم، آمسود و بازار پرای کازان لرستان وندارد، گوت: پزارش بنی میچود از 88 هزار هوراک.

46