بایگانی‌ها 13 دی 1394

تغییرات سنسور بعد از جراحی پروتز چیست؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | کویتوس

تغییرات در احساس سینه بعد از عمل به صورت کاهش یا افزایش حس است. در همه روش ها احتمال تغییر دائمی در احساس سینه حدود 3 تا 5 درصد است و طبق داده های جدید ، نیم درصد است و بیشترین درصد تغییر را می توان در روش برش اطراف هاله مشاهده کرد. به

Read more


آیا احتمال پارگی یا تخلیه پروتز سینه وجود دارد؟ – زندگی ایده آل | | کویتیشن

در مطالعاتی که انجام شده است ، خطر پارگی پروتز آب نمکی 3 سال اول 3 تا 5 درصد و در طی 5 سال اول 7 تا 10 درصد گزارش شده است که صورت وقوع ، این موضوع خطری می کند و خود را نیز متوجه می شود ؛ در این صورت نیاز به تعویض…

Read more