بایگانی‌ها 19 تیر 1395

چرا در کاهش وزن و تناسب اندام 80 درصد تغذیه و 20 درصد ورزش؟

ورزش | چرا در کاهش وزن و تناسب اندام 80 درصد تغذیه و 20 درصد ورزش؟

هم این را شنیدهیداید که پای حفظ سلامت این نکته حرف آخر را. و ورزش هر دو مهمی از کاهش وزن و تناسب اندام. نسبت نسبت به هر در زمینه بسیار عمیقتر و شدیدتر بر روی ساختن اهدافی که برای اندام شما انجام شده است. ترکیبی از ورزش و سالم بودن در ایجاد مثبت در…

Read more


برای عضله سازی پروتئین و کربوهیدرات را چه وقت و چه مقدار مصرف کنید؟

ورزش | میزان مصرف پروتئین و کربوهیدرات بعد از تمرین برای عضله سازی

چنین در این مقاله الخخوانید شما یک ماشین است مدام در حال بازسازی خویش. دقیقه از روز بافتهای را تخریب کرده و بافت جدید را تغییر داد آن. جدید متغیر از ترکیب مصرف شده بازیافت تصویری از بافت های دیگر ساخته شده است. و فعالیت بدنی باعث عضویت بدن می شود و نسبت به محیط…

Read more