کشف ساعت زمین را در تاریکی رها می کند! – Discovery، Inc.

شنبه ساعت جهانی صندوق حیات وحش سالانه برای افزایش آگاهی درباره تغییرات آب و هوایی بود و موضوع امسال بود تاریکی را باز کنبه ساعت زمین از مردم سراسر جهان خواست تا چراغ ها را برای یک ساعت خاموش کنند تا ضرورت اقدام در برابر تغییرات آب و هوایی را نشان دهند. در مقر جهانی…

Read more