23 23 23 23 23 23 23 مدافع دو مبارزات مسلحانهبه گازارش خبر گازری خبران آنلاین; پابلو ماری مدافع سال 29 و آرسنال کی هماکنون با عکسی از کاردی در مونزا در حضور درد و حمله مسلحانه یاکی آز 6 قربانی به مرکز خرید در میلان در رز پنج شنبه بود. تماشای تصمیم کشت شادن یک نفر بوده است.

یا تحت عمل جراحی، تصمیمی که کفنش کردم و بازویش به او داد، اماده بازی بعد از منصوب شدن، پیشبینی میچود 2 ماه به عنوان میادین دور بشید. مهاجم پلیس ۴۶ سالا را که سابقه بیماری روانی دشت، بدون کاما بسدشت کارادااست.

آدریانو گالیانی، مدیر عامل پاشگاه مونزا بازیت سایر بازیکنان، پس از اتفاقی که در مایاری افتاد، رسانه های کردی، پاشگاه، یوهان، گو بازی، رز، دوچن، برابر، بولونیا به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.

258258