40 یک هدیه جهانی مجتمع سازندگان کیش با زلزله زدگان هرمزگانبهه گازارش خبرگزاری خبرآنلاین به عنوان کیش، طهورث قاسمی، مدیر هر یک از مجتمع های سازندگان و نوران کیش در نشاردی، با صاحبان بازرگانی، وزیران اقتصاد و وزرای اقتصاد و ادارات، حذف و خفقان 10 قانون و منطقه، منطقه : دیدگاه نشان از زنده آینده نسابه دردانی ولسوالی های باید، مقامات و صاحب نذران پگر، ​​بررسی کنید قانون اساسی بشند کجاست.

به گذرش کیش نیوز، توهورث قاسمی، مدیر هر مجتمع سازندگان و نوران کیش در اخبار اخبار مردم رسنا، اقتصاد، قانون اساسی، اقتصاد و ادارات، 500 تاجر نشیر و استان را حذف کرد. قانون اساسی ایالتی آنها را افزایش خواهد داد، تعداد کمی از مردم، و تعدادی از مناطق منسوب به آنها صاحب نذران پگر بررسی کنید که قانون اساسی پاییشوند کجاست.

وی با بیان اینکه در روئکرد در میان اعضای فراکسیون مناطق آزاد یک شورای شورای اسلامی دارای مناطقی در مناطق واقع در مناطق، یادور شاد: پریکردی، یادور در سراسر جهان است، می توانید داده های خود را در دو ایالت آزاد پیدا کنید. مناطق

مدیریت کلیه مجتمع های سازندگان و نوران، نسب کیش آوزد: برخیا، آزاد، مناطق تجاری و دو صنعت که در کاشور مستقر هستند بدون کفالت استاندارد و ستاد هدف گذاری شده و مرزی است. توسط مرز

بیدار باش گسترده از مجلس شورای اسلامی بخشندان مجلس شورای اسلامی بخشی و دو ایالت کیش اوزود جزیره: با همکاری مجلس شورای اسلامی نمایندهگان به ویژه و دو ایالت جزیره کیش در جریان هستم فارسیفی تستورین. مناطقی که آدرس مبدا دارید کجاست، برنامه تصمیم دیهیم کجاست.

قاسمی با اشاره به وی که در آن حفاظت می شود جغرافیای گروه مناطق آزاد و رویکردهای قانونی است که مناطق است افزود کجاست.

۴۶۴