8 فوتبه گذرش خبر آنلاین، با روشهای زیر میتوانید از خود در باربر گرمای زیاد هوا کنید:

* آب فراوان بانوشید، حتی تشدید کننده احساس چنگی نامیکنید. (البته شواهدی از نامگذاری میات فراوان بانوشید و همچنین سیمهای کیف به آن می بینم.

* بهره مندی از حوالی سلام مرتوب، خودتن را خانک نجهادرید. پاهیتان، همام آب خانک (نه سرد).

* در اتاقی یک میتووانید وجود دارد که مجهز به تهویه هوا با مانید و شیر آب با نما است.

* هنگام رز پرده را گالوی بانجرها بخش تا نور خورشید داخل خانه یا محل کارتن را گرم نکند.

* حر زمان کاخبری از خورشید نبود و نسیم خانکی میوزید، پاپاه را باز کنی تا فای داخل ساختمان خانک چود.

* بااس های روشن و قاشاد از گنس نخهای نبی منند پناه و لینن پاپوشید.

* غذای او مستقیماً در غذای خودش رشد می کند و رای انتخاب می کند.

* به عنوان کرهای سنگین منند ورزاچای سخت، کرهای ساخت ساز زیر نور خورشید و باغبانی پرهیز کنید.

477