bebenid | تراژدی اندونزی؛ 127 نفر


bebenid |  تراژدی اندونزی؛  127 نفر

رئیس جمهور جاوه شرقی، جاوه شرقی، اندونزی، رز، یخانبه، گفتا آست، دستکام 127، جمعی از مردم که در آن هرج و مرج، هرج و مرج و ازدحام جمعیت در مسابقات فوتبال جمع شده بودند، «جان خود رعاز داست دند” هواداران تیم چک خورده با آن در داخل زمان حمله بردند و حمله نیروهای بردند در ازای پای پارت گاز اشک پاسخ کارند کردیت کردیت کردیت کرد.