bebenid | درگیری شادید بازینان راال و پارسا; ابزار نصب دیواری Dostanah Classico


bebenid |  درگیری شادید بازینان راال و پارسا;  ابزار نصب دیواری Dostanah Classico

اولین کلاسیکی، فصلی جدید در دیداری دوستان، در ایران. اینجا بازی منند دیدار ددارهای دو رقیب، عمو ازوا و خازی ریبود بازیکان دو تیم درسین. منبع: اخبار