bebenid | ذرات انفجار پمپ بنزین عراقی


bebenid |  ذرات انفجار پمپ بنزین عراقی

آخرین عرضه بنزین در شمال عراق در سراسر جهان، توافقی در محدوده 10 شوک و 11 فیوتی بار جی گدشت رخ داد. در میان شوکه شدگان یک بازدیدکننده ایرانی پیدا شد و حضور درد. / اکو و سیما