bebenid | قوغانی: چراغ آقایی درباره ترور با حرف ز و حجاریان ترور شاد


bebenid |  قوغانی: چراغ آقایی درباره ترور با حرف ز و حجاریان ترور شاد

محمد قوچانی در برنامه شیوا گفت: در دین پیمبر رحمتند ذخیره هستند اما چراغی برمی گردند که حروف میزد جایز است. مگفت تروریسم چون نمیخواست لغت ترور را بغوید. خصوصیاتشان کنام است اما هومان زمان که مصباح، مصباح درباره، عین کچه زمانی، میتوان، ترور کرد، همراه کرد آقایی حجاریان، ترور شاد. قاسم روانبخش، دار پاک پاک یا کادو: ایشان این بار که رفتم ناکارند. قرآن میگوید دشمن بیاد از شما غلات به معنی درشتی بابند و معنی آشیانه ترور کجاست. پیاده روی اقای مصباح راه رفتن جلوی ستکه ترور حرام است. / شبه غشایی