bebenid | مبارزات وحشیانه شمشیرباز روسی با شمشیرباز ایرانی; تهدید به کشته شدن با سلاح زمانی که توسط زندا برنامه ریزی شد


bebenid |  مبارزات وحشیانه شمشیرباز روسی با شمشیرباز ایرانی;  تهدید به کشته شدن با سلاح زمانی که توسط زندا برنامه ریزی شد

“شوخال چرچایف” یک شمشیرباز MMA با نام مستعار “ظهور” است که شواهدی از ضرب و شتم، فحش دادن و تهدید به کشتن محمد هبتی، شمشیرباز ایرانی، به همراه سال زیندان، محکوم میچود دارد. از یک سو، توقیف پادکست های یاکی آز اطلاعیه ها در 21 مرداد در خفاحی در معاهده عفت مسکو. فیلم «نشان می دهد که چگوراچو با بدای ناغانی» با راز «هپتی یا راا نک اوت من مهربان»، «را پیرون می اورد» کجاست و نزدیک به قانون اساسی «می داده زنو بیزند» است؟ منبع: اخبار