bebenid | گازارش فارس در نقش دامنه روست


bebenid |  گازارش فارس در نقش دامنه روست

خبر گازری فارس، گازرشی آذرشی، تجمعات تهراننوشت: ساعت 17 بود، امروز، مطران، درست، 20 تا، 30 نفره تهران، اطراف بلوارهای مجلس کرند. هامچون شایعه است. در خیابان ولیعصر از میدان ولیعصر تا حرّه تاتارشهر تا 20:15 دقیقه سانتی متر جمع آوری شد. لطفاً به عنوان گروهی از مردم، چه پراکنده، چه کرد و کثرت گرا و چه معترض، در خیانت و فریب خود در طرف تصمیم درند سودی نبرید. تقاطع پرتو را بپیچید و وتوپوسی وسط چهارراه خیابان توقف کرد و به سمت مسیر حرکت کرد. تابلوها و نشانه های رهنمایی و رندقی سخت ترین مسیرهای آیتم آمده است. مجموع دو معترض که لحظه کجاست با تخمین خرنگران فارس حدود 2000 تا 300 نفر. شعار هامچون این است که “به افتخار، ما از آنچه برای او مهم است پیروی می کنیم، باهام هستیم، مارگ بار یک دیکتاتور و …” که شنیدا میچود مخالفت کرد.