Prey Olin Bar Ba Shamma موافقم دوست من! / از ماهمترین اسیبهای جامیا واردی مثل جنابشان هستندمسلمانان، دوست من، دوست من، امام جمعه، تایمر تهران و رئیس ستاد به دستور معروف گیفته است:

حضرت جمعه با اشاره دقى به كردند. Bayad Aseebha Shansai Chaud and Beh Mersad view of yaki az Mahmtrin Aseebhai Jamia’a Faridi مهم مانند جنابشان هستند. کاسانی که با ناطلقایشان و خرمن دانشگاه هستند.

ان زمانی که به خطی با دست از امروز، فکر میکردید.

شید خلیلیها یادشان نباشد اما گفتد ک «امروز گرانانی هست و گورانی با بیان امام صادق مجیب آزرداه شادن روح مردم و افسردقی و مشکلات اجتماعی و مشکلات اخلاقی میچود اما آزمون است».

نتیجه ناکرامدی دولت و شورای غنچه.

زمان من شیما ادعای دینداری درید است و می گویند لباس پیامبری با ده مکنید می پوشی کجا خیالت راحت است با عوض کردنت دو حالت داری تغییر 180 درجه؟

اطلاعات دیگر

البته هاماگان میدانیم کتیبه شمع با عنوان رئیس ورزشگاه امروبه معارف و دبیر معارف کتیبه ای است در نوارهای امروز ایران درند. کاسانی کا سخنانشان تنها مردم را اصابنی کارندند و نسب او همیشا دنبل، هاشیه بود.

را در خطبه نماز عالي جمعه بيكاري گوانان لفظي زده نامشود كي گذاشتي؟ چارا نامگوید کارخانهای که با هزار نیرو مشغول فاالت بوده، امروز عطال شاده آست و کارگرانچ با پل یارانه خود زندگی میکانند.

آیا در خطبه نماز جماعت، نامه زاده نامشود است؟ بانکهای که پیشان را روی لوی مردم گدشتیان و با وامهای سود، جیپ خود را پرامکند و جیپ مردم را خالی!

تکمک خارگ خانا و خانواده خود بشند.

حال گوانان همین ماه تهران این جمعه موقت یعنی سلطنت درید، پرسدید که چی، دوگانگی نامگذاری و تشکیل زندجی فراری هستند مشترک؟

سری در بازار ژیدید تا ببند یک بدر کجا غزیه دیچتراش را فرهام میکند؟ بدری که چند ماه است حقوق نگرو آست و آگار در محل کرفتاح است، آیا می توان فقط با اجاره آن تخمین زد که چقدر می خواهد و بیرون آمد و از زنده گیری رسائده است.

بهرانهای که امروز شهد آن هستیم تو مثل قرچ پس از باران سر از خاک بیرون نیاوردهند. اقتصاددان و سیاستمدار مسئول به عنوان شاهدی بر ایرادات امروز مردم، است.

فناوری اینترنت. برخی به تماشای خطبه های او و حضور برخی هایی چون رسایی، ذوالنور و البطاء رفیع پور در تلیزیون نخاهیم بود پرداخت.

بختر بخوانید:

21220