Sharet Shiraz: Janayet Shiraz Pa Ashobhai Akhir Abashkhor Wahedi Darand / آشوبگران چقدر طول می کشد تا داعش را نادرند قسم بخوری؟طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی، طراحی.

حسین شریعتمداری مدیر نام رسمی کیهان درباره جنایت پردیس شاهچارگ نمایش پاسخنامه: بی دریغ یک از انگیزه ای عامل اصلی جنایت بشرا درینا پارکینا آنها آذران اسلامی انقلابی اسلام.”

وی اوزود: جنایت باشوبهای آخیر اباشور واحدی درند و نامی تون آن را نادیده گرفت کجاست. کجاست شعار آشیانه، بیلک، برنج، تو حسابداری که در بیانیه مکنم وارد شود؟ در آمریکا آهنگ Ahantahai Ashkar Behsat Hestedt را تماشا کنید. روزگار من مانند توئیتایی است که مردم نگاه مکنید، اهانت شده با ماشین رک، زشت و پیشرمانه منسوب به میدان مقدس امام حسین (علیه السلام) در حال تماشای مکنیدی هستند.

شریعتمداری گفت: کجایند اهل قرآن راعت زندند، چادر راز زنان محجبه کشند، آمبولانس دارنده بیمار را روایتش را متوقف کرد و آچ کشند دارد، مردم راس معمولی با راسند و نوع سلاح و گرم را در انتخاب دشت. حسابداری معمولی حسابداری تخلیه خودمان درین بار دشت بشیم. در کجای بادهم به عنوان یک فرد مجرد سوال ناپسندی وجود دارد، غزوه حضرت (سلام الله علیه) نقش شاه در انتظار شما چیست؟ قطعا نه. این امر میسر شد و او با سلطنت خود مسئول است.

وی اوزود: اما پس از حضور درد جای تو کجا و آشوبگرانی مثل امروز، مثل کدم، از ویجی، داعش، را نادرند کجا؟ آیا درنده خوییها و ویچری های آن را دارند؟ حفاظت از مای کارند، همانطور که داعش از کاردیند من محافظت کرد. ایالت او به طور رسمی و کامل کجاست، مثل آشوبگران، حامیت کرندند؟ البته پیشرفته اند، کجا آشوبگران تمازاوی، با داعشه درند، حدکیل دو طوافیر.

مدیر مسئول روزنامه کیهان تایید کرد: داعش داعش داعش اسلام و قرآن را باور دارم و نادرند، اما به نظر حفظ معنای ظاهری قرآن، راچ نمازند و شرشا زنان محجبه نامیکشانند، در حالی که آشوبگران کارگردانی کرد. توسط دورین. . توجه به علوی ها، آدار میان، عین آشوبگران، دنبال دارند، عوامل اصیل، گشت.

وای افزود: بین مضارع و انفال و بین صبوری و بعمل عذرخواهی وجود ندارد، اما بین آنها اختلاف فزاینده ای وجود دارد. ار در برخورد با قاتوت کار میکردیم که کارش چه می خواهند و مردم منتظرند با آشوبگرانی که هر از چندگاه مملوک را به آشوب کشیدا و زمیننه های نعمنی جیدیکنند، برخورد. البته اسم آهنگ ترانه برخورداری پدربزرگم آهنگ است.

بیانیه کردی شریعتمداری: نامیتوان از زمین ساز کجاست موضوع نظر کرد؟ ممکن است منفجر شود، یک شخصیت سیاسی مانند خدابخته استند و برچی اقتدار بیانیه ای از آشوبگران حمایت کرند دارد، حفاظت آن کجاست؟ «زیاد این آشوب» اکنون متوقف شده است. حتی دور، عوامل گناه به عنوان حریم شاهچراغ، تصویر بدبختی دار میان هومین، مردمان بازاردشت و استیگر شدت پودن، و شانس گناه بعد از من. ، این است که برای او بسیار مهم است.

او می تواند مسئول یک دفتر مجاز در شرات باشد، یک ضدعفونی کننده واقعی، غافل، یک بیانیه کردی: کسی که می خواهد کلاشینکف را بکشد کجاست و او ممنوع است؟ در مورد حاضر، بی سیار عجیب، بوده و چاگونا، مسئول وضعیت هیتی کهه هستند، که عین آشوبها هستند را دیدند و آهنتاهای را دیدند که در آن افراد هستند، هستند، امکان نامگذاری یک خط. یک فرد با آن یا یک نقاشی از یک پناهگاه تنگ.

ما اوزود: بین کارفرمایان آشوپگران و کارفرمایان داعش، فریست مطلع می شود که او به عنوان یکی از رهبران داعش، او را از ماجرای تیراندازی به سمت داعش مطلع کرده است. نبارین

بیانیه رسمی روزنامه کیهان کردی: انکه آشوبگران بوتانند کاری بکانند آه براندازی بکانند اصل در عین قوار و قاواره نستند. سوالات و اشیاء مربوط به جدیدترین دستگاه های الکترونیکی در هر کشور تایید شده است. چندی پش قایق بادبانی آمریکا در نتیجه غرفه پاد که تمام روزایی مخاطب آمریکا با امام خامنه ای در شما دیدگاه مشترک درند و آنه که در آن استریکا نامگذاری و صحیح هیستیکر است.

راه آدما داد: آیا مبدأ تکنون عقبه سختی را پشت سر گشتیم و همان سرافراز بیرون آمدیم. به روز شده با نمایشگر داده های شاخص ParandaZed به برندازید باشند پیشبرد خداشان همم میدانند در انبار.

در هر صورت، تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را انجام دهید. اما کنش آشوبگرانه، رازل و تروریستی، ناپایستی قافل شویم و امید استکه دگر چنن قفلتی در میان نباشد.

بختر بخوانید:

21220