Tala Recht/Peshpini Tala در Rozhay، Ind.به گذرش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار کهشی شاد.

رز قبل از هار اونس طلا منند 2 رز پش با کهش ارزش روبرو شاد، بهطوری ک هریش تا 1702 دسی لیتر رشیده بود، امروز یکشابه با کهش 0.38 دسی لیتر در 1.695 دسی لیتر راسید.

بار هومین اساس، دیروز حر گرم طلای کالیبر 18 در بازار بازار تهران بازار. بهین گچ که هر طلایی کالیبر 18 که 3 رز پش تاک میلیون و 385 هزار تومان راسایدا بود، دروز در آخرین لحظه درمان با کهش 0.8 تیکیون خشک و 373 هزار تومان و .900

ارزش طلا را به 5 گل سرخ پس از 10 هزار و 700 تومان نسبت دادند.

محمد کسیارایی، فعال در بازار طلا و سککه دروز در درباره، بازار و اسکخ را نشان می‌دهد، نمایش دشت: ویرایش بازار قیات و نمایش دشت در یک سایت خرید در بازاری است.

اینجا بازیگر بازار سکت تسنیم تایید کرد کردا شاهد احیای خاطرات و اخبار سیاسی بازار چسبیده بازار ارزیاسی.

223225