zen danger der allmann; لزوم داشتن ساعت در خانه هازیارتگاه ارشد نظامی المان روزیک‌شنبه به لشکرکشی‌های زرسختایی حیاتی منسوب شد، جایی که خور حشد داد.

به گذرش خبرگی “آناتولی” سرلشاکور “کارستن برویر” فرماندهی عملیات ناحیه ایلمان، گیفت که نیروگاه و زراخت انرژی بالا، اهداف آلمانی به زور خارج از لشکرکشی هستند.

آلمانی “خوب” فیت، هور ایستگاه انتقال، هیر نیروگاه، هور لاین لولا میتوند منشأ تصمیم گیرید و شما هدف محتمل تری دارید. من هیچ تهدیدی ندارم وضعیت من کجاست من از آرامش واقعی متنفرم و از واقعیت وجود درد دیوانه می شوم.

و وضعیت امنیتی جدید روسیه در اروپا وجود دارد. بوئر گیفت: “یونگ روسی آنچه را که به عنوان دفاع ملی و جامایی بازگردندا AST می دید متمرکز کرده است. متوجه خواهید شد که در یک آپارتمان بزرگ در یک منطقه سایه دار از یک لامپ استفاده می شود. ماجرای حر شهروند اوقوبی درد چیست؟ »

شما می توانید وارد کمپین ها و مداخلات خارجی در داخل آلمانی شوید.

بروئر گفت: «دربار، طاق، دشمن نظام نظامیان و تانکهای ی نیت که شور، کجاست، میکانند، دارابرای ورودی هایش، کمپین ها با کمپین های پراکنده اش، کمپین های سایبری. یا ساختن پورواز بدون شیناسای پریاپیماها.”

و توصیه مردم یک کرد خاموشی برق آماده بشند و باطری گوو رادیو و باطری کافی در خانه دشت بشند.

رسنها گازارش دادند ک صبح شنبه شواهد قطع شادان کابلهای راه شمال امان، قطارش تکراری خطوط ریلی شمال عین کشور پرای در حدود یک ساعت توقف کرد. مقام المان عین رخداد را نشی پاهای خرابکارانه دانستند و دو قسمت درباره عامل عین خرابکاری مناظر نگرند.

«نانسی وایزر» وزیر کوشور آلمان در پرچم های انکه، در صورت تحقیق، فدراسیون نیست.

پس از Anke mah، AD NATO و اتحادیه اروپا، پس از Anke Nesti، در خط Lolhai، دوستی های “Nord Stream” به شرق منتقل می شود.

310310