تأثیر هورمون بر وزن: هورمون های سیری و گرسنگی


هورمونی بر سلامت بدن جمله وزن گذارد ، هورمون های سیری و گرسنگی عامل موثر بر را.

مولکول های پیام (سیگنالینگ). مواد شیمیایی از غدد ریز تولید و به خون ترشح می.

هورمون در خون توسط غدد خاص تیروئید ، پاراتیروئید غدد فوق کلیوی صورت می. ها از این طریق بافت ها و اندام ها می.

توان گفت که هورمون نمونه بر سلامتی جمله عمل جنسی ، خلق و خو ، اشتها و متابولیسم نقش.

همین دلیل است که در تنظیم (ترشح مقادیر کم یا زیاد آنها) قابل انتخاب در سلامتی از بدن خواهد بود.

این مقاله به بررسی تأثیر بر هورمون وزن بدن پرداخته ، سیری و گرسنگی را بررسی کرده است.

بخوانید:

هر چیزی باید درباره عدم تعویض هورمونی بدانید (کلیک کنید)

تاثیر هورمون ها بر وزن بدن

ها نقش بسیار بسیار زیادی در تنظیم ذخیره و تجزیه چربی ها.

همچنین تأثیر بسیار زیاد مصف انرژی و تعداد کالری مصرفی بدن.

همین دلیل نوسان هورمونی به افزایش وزن افزایش یافته تجمع چربی نواحی خاص خواهد شد.

در ادامه چند نمونه از تأثیر هورمون ها بر وزن را بیان کرد:

 • تیروئید باعث ترشح هورمون های مسئول تنظیم متابولیسم می.

که غده تیروئید بیش از حد فعال باشد ، هورمون تیروئید بیشتر ترشح خواهد کرد. امر باعث وضعیت بیش از حد شده است که می تواند به سوزاندن کالری بیشتر می شود. این وضعیت با عنوان پرکاری تیروئید نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تیروئید کم کار که سطوح پایین خاص می تواند مصرف شود و با عنوان کمتری نیز می شود.

همین دلیل است که می تواند به کاهش وزن و افراد کم کاری تیروئید افزایش وزن (چاقی) برسد.

بخوانید:

بیماری های تیروئید (کلیک کنید)

 • انسولین هورمون تاثیر دیگری بر وزن بدن.

برای استفاده از جهت تولید دخیره آن جهت استفاده از فرم بعدی گلیکوژن ، به نیاز. انسولین جهت ذخیره انرژی عنوان چربی از تجزیه چربی برای حفظ وزن بدن مورد نیاز است.

سطح انسولین در محدوده استاندارد اندازه فراوان دارد. سطح انسولین مزمن نقش مقاومت به انسولین می را دارد. این شرایط سلول ها مناسبی به انسولین نشان نمی دهد.

اساس مطالعات انسانی و این امر سیری و.

 • (هورمون استروئیدی) که نقش در واکنش استرس بدن.

این وجود افزایش مزمن کورتیزول افزایش به افزایش وزن خواهد بود.

چربی را در ناحیه تقسیم کرده است ویژه میل به غذاهای پرنظر طعم سرشار از چربی و قند افزایش می.

در تنظیم کورتیزول افراد به استرس افراد نمونه سندرم کوشینگ باعث سطح کورتیزول خواهد شد.

هورمون ها از جمله انسولینوتروپیک وابسته لپتین ، آسپروسین و استروژن بر وزن و توزیع چربی می.

بخوانید:

استروژن (کلیک)

اثر تأثیر بر هورمونها

اثر تأثیر بر هورمونها بطور خلاصه عبارت از:

 • وزن بدن
 • بیماری ها
 • سن
 • رژیم غذایی و سبک زندگی
 • خواب کافی
 • ورزش و فعالیت بدنی
 • استرس

تأثیر بیماری ها ، سن و افزایش وزن بر هورمون ها

م زیادیثر بر سطح هورمونها از جمله وزن بدن ، سن فرد و بیماری ها استفاده می شود

بالای چربی بدن در افزودن چاقی ، بر بیشتر از هورمون ها تأثیر خواهد گذاشت.

برخی هورمون هایی که تحت تأثیر چاقی قرار گرفتند شامل:

نمونه مردان به تستوسترون کمتری نسبت مردان با وزن متوسط ​​و طبیعی.

کاهش هورمون (SHBG) را بدن می. SHBG

پایین تستوسترون با افزایش بدن به ناحیه شکم کاهش توده عضلانی مردان همراه شد.

بخوانید:

دلایل هورمونی افزایش چربی دور شکم (کلیک)

همچنین به شدت با هورمون از جمله هایپرلپتینمی (بیش از حد لپتین). امر به دلیل عدم مناسب به لپتین رخ می.

توجه به اینکه لپتین را تنظیم کنید حساسیت را کاهش دهید تا آن را به کالری بیش از حد برسانید و افزایش دهید.

همچنین سطوح بالای و آسپروسین (هورمون تحریک اشتها).

یائسه نیز افزایش بدنی را به ویژه در ناحیه میانی بدن انجام دهد.

امر می تواند تغییر هورمونی جمله کاهش سطح استروژن رخ با کاهش مصرف انرژی و اختلال متابوالیک همره.

بیماریهای ناشی از سندرم تخمدان کم کاری تیروئید ، بیماری کوشینگ و ظاهر شدن به اختلال هورماونی خدهون دهون ن.

وزن در افراد تحت تأثیر هورمون درمانی تقویت کننده جنسیت نیز متداول هستند.

به ذکر است که هورمون ها از سایر جملات مصرف دارو و سایر موارد قرار می گیرند.

تاثیر سبک زندگی و رژیم غذایی بر هورمون ها

از دیگر عوامل تأثیر بر هورمونها سبک زندگی فرد.

غذا ، میزان فعالیت و مزمن نیز با نوسانات هورمونی در ارتباط است.

رژیم غذایی

غذای یکی از عوامل سبک زندگی که بر سلامت کلی و بدن تاثیر خواهد گذاشت.

نشان می دهند که غذاهای غذای توسعه یافته ، قندهای اضافی و تصویری برای بروز اختلال ایجاد شده است.

نمونه ، رژیم های غذایی قند (به ویژه نوشیدنی های شیرین) مقاومت به انسولین و افزایش مرتبط.

همچنین نشان می دهند رژیم های کربوهیدرات کم یا دارای کربوهیدرات.

بخوانید:

رژیم غذایی کم کربوهیدرات (کلیک کنید)

غذای فرآوری گرسنگی از CCK می.

اثرات باعث پرخوری و افزایش وزن می شوند.

افزایش ، رژیم غذایی سرشار غذاهای فرآوری در معرض مواد شیمیایی مختل کننده درون ریز از جمله فتالات ر ا.

نظر می گیرم که مواد شیمیایی تنظیم اشتها ، ترجیح غذا را انجام داده و باعث ایجاد انسولین می شود. همه این موارد بر افزایش وزن تأثیرگذار می شود.

روش ها برای تأثیر غذا بر هورمون ها و افزایش وزن وجود دارد.

به طور کلی پیروی از رژیم غذایی سرشار از غذاهای کامل با حداقل قند اضافی برای سلامت هورمون ها مهم است.

سایر عوامل موثر بر هورمون ها

فعالیت بدنی و استرس بر هورمون های تاثیرگذار بر وزن بدن تاثیر می گذارد.

داشتن خواب کافی برای سلامتی مطلوب نیاز است. واقعاً بدون خواب کافی بروز اختلال هورمونی خواهد شد.

خوابی با انسولین و به لپتین هورمون گرسنگی مرتبط بوده است که باعث اشتها ، کاهش پرخوری و افزایش خواهد شد.

ورزش نیز بر سطح هورمون ها تاثیر گرفته است.

طبق مطالعات ، افزایش فعالیت بدنی به موارد زیر خواهد شد:

 • افزایش حساسیت بدن به انسولین
 • افزایش سطح تستوسترون در مردان
 • کاهش سطح لپتین در افراد مورد نظر به اضافه وزن و چاقی
 • بهبود واکنش هورمون های سیری پس از صرف غذا

استرس برای واکنش های هورمونی سالم نیاز است. مزمن باعث تغییر هورمون مسئول تنظیم و ورود کالری و وزن کمک می شود.

همین دلیل مدیریت استرس مهمی از هورمونی مطلوب و حفظ وزن بدن بدن می.

تاثیر هورمون ها بر سیری و گرسنگی

ها اشتها را تنظیم کنید تا سطح سطح انرژی مناسب را حفظ کنید.

برخی از هورمون ها گرسنگی را تحریک می.

دیگر نیز نشان می دهد که به غذای خورده و حس سیری ایجاد می شود.

تعادل هورمون های تحت تأثیر کنترل اشتها افزایش یافته یا کاهش وزن خواهد شد.

هورمون های گرسنگی

که بدن به غذا باید باشد ، غدد درون و عصبی یک مرحله برای تحریک غذا انجام می دهد.

برای نمونه ، یک چرخه انقباضی درگیر در ایجاد گرسنگی (معروف به Migrating Motor Complex یا مجموع حرکتی مهمور) ا.

برخی هورمون های اصلی و سایر ترکیبات تأثیرگذار در تحریک اشتها عبارت از:

 • : گرلین (گرلین) عنوان هورمون گرسنگی و هیپوتالاموس به عنوان ناحیه گرسنگی در مغز. اضافه بر مصرف غذا چرخه خواب و متابولیسم گلوکز و سایر موارد نقش.
 • : (موتیلین). که بدن در حالت باشد ، موتیلین روده ای و برای نیاز به غذا در مغز می.
 • نوروپپتید J (NPY): NPY (زنجیره آمینو). NPY می.
 • پروتئین وابسته به آگوتی (AgRp): AgRp یک است. AgRp

هورمون های سیری

موارد زیر تنها از هورمون های اصلی ایجاد کننده سیری و کاهش مصرف غذا هستند:

هورمونی است که توسط لوزالمعده ترشح می شود. نقش مهمی در تنظیم خون و تعادل انرژی. سطح انسولین پس از صرف غذا افزایش می یابد. واقع انسولین برای کاهش غذا با مغز در ارتباط است.

 • کولسیستوکینین (CCK)

هورمونی است که توسط های روده واکنش به مواد مغذی لومینال به چربی و پروتئین می. غذا با تحریک مراکز در مغز و باعث کیسه صفرا و شده است که برای هضم نیاز خاصی داشته باشم.

 • پپتید شبه گلوکاگون 1 (GLP-1)

GLP-1 1 (GLP-1) غذا غذا.

 • پپتید پانکراس JJ (پپتید JJ)

YY دیگر در روده کوچک تولید می. هورمون در واکنش به غذا آزاد شده به گیرنده های مغز متصل می شود. امر باعث کاهش اشتها و حرکت غذا از طریق دستگاه گوارش را کندتر می کند.

لپتین (لپتین) و بدن ترشح. در درجه اول با هورمون سیری هدف می. NPY این امر به کاهش اشتها خواهد شد.

(Obestatin) آور از گرلین می. این وجود دانشمندان در مطالعه اوبستاتین به تحقیق بیشتر در مورد تأثیر بر گرسنگی و نیاز.

فهرست فوق کامل نبوده سایر مواد از پپتید نسفاتین 1 و هورمون اکسی سنتومودولین نیز در کنترل نقش.

خلاصه

ها گرسنگی و سیری ، چربی و را کنترل می کنند که ای بر وزن بدن می توانند.

تأثیر بر سلامت هورمونها ژنتیک ، افزایش ها ، استرس سبک زندگی ، خواب و ورزش.

از یک رژیم غذایی و متعادل ، ای ، مدیریت فعالیت بدنی تنها پشتوانه علمی.

جهت مشاهده و خرید مکمل ها و محصولات مراقبت داروخانه آنلاین اویرو کلیک کنید