آزمایشات کووید و زمان تحول هنوز تا زمان همه گیری نابرابر است