به کودکان خود کمک کنید تا بیشتر حرکت کنند – راه خود را حرکت دهید


کودکان به 60 دقیقه فعالیت روزانه نیاز دارند.

این ممکن است برای یک روز در مدرسه زیاد به نظر برسد ، اما لازم نیست یکباره اتفاق بیفتد. و گزینه های زیادی برای انجام فعالیت ها در ساعات مختلف روز وجود دارد.

آیا می توانید صبح کمی فعال تر باشید؟ بعد از مدرسه چی به یاد داشته باشید ، کمی اینجا و کمی آنجا – همه چیز در طول روز جمع می شود.

هنگامی که صفحه را پایین می آورید ، با استفاده از لغزنده ها زمان را به ساعت اضافه کنید. وقتی به 60 سالگی می رسید ، راهی برای دستیابی به هدف برای فرزندان خود پیدا کرده اید.