کامپوزیشن | آنالیزر بدن با بادی کامپوزیشن


بادی کامپوزیشن

دستگاه بادی کامپوزیشن

بادی کامپوزیشن روشی است که با استفاده از می توانم ساخته شده بدن یک انسان را مورد بررسی قرار داده است.

با استفاده از دستگاه میزان عضله ، چربی ، محل چربی ها ، میزان آب و مواد معدنی مشخص می شود یک کارشناس استفاده از بهترین آنالیز را از بدن یک آن یک رژیم غذایی برای فرد در نظر گرفت.

استفاده از دستگاه بادی کامپوزیشن می تواند اطلاعات دقیق تری نسبت به شاخص توده بدنی داشته باشد BMI در اختیار متخصص تغذیه و درمان درمانی قرار دهید.